Haberler :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...Üç çocuğa gelir vergisi teşviki

09 Aralık 2014 Bu içerik 2.667 kez okundu.Hükümetin üzerinde çalıştığı çocuk teşvik paketine sürpriz düzenlemeler girdi. Çalışan kadınlara altı yıl erken emeklilik yolu açılıyor. Buna göre, 3 çocuk yapan kadına 6 yıl borçlanma hakkı veriliyor. Gelir Vergisi Yasa tasarısı ile üç çocuklu asgari ücretlide gelir vergisi yükü sıfıra çekiliyor. Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "nakit" destek talebinin devlete ağır yük getireceği gerekçesiyle, vergi teşvikinde karar kaldı.

DOĞUMLA SINIRLI DEĞİL
Dört bakanlığın yer aldığı paket yeni yıldan önce açıklanacak. Pakete göre, doğum yapan kadına destek doğumla sınırlı kalmayacak. Çocuğu belli yaşa gelinceye kadar yarı zamanlı, esnek çalışma modelini tercih edebilecek. Borçlanma için çocukların sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması şartı kaldırılıyor. İşe başlama tarihinden önce doğmuş çocuklar için de çalışan kadın bu borçlanma hakkından yararlanabilecek.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ
Aile Bakanlığı, ev kadınlarının maddi koşullarına göre nakit hem de mama, bez ihtiyaçlarının karşılanması önerisi getirdi. Ancak, Maliye nakit desteğinin mali yükünün ağır olacağını bildirdi. Avrupa'daki gibi çalışan anneler için yüzde 40 esnek çalışma sistemi de getirilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE
Çocuk sayısına göre, kademeli emeklilikte gündeme gelirken bu konuda nihai karar Bakanlar Kurulu'nda verilecek. Çalışma Bakanlığı, esnek çalışanların emeklilik hakkına erişebilme imkânlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm esnek çalışanların eşit muamele ilkesine uygun olarak yıllık ücretli izin, hafta tatili, günlük dinlenme süresi, kreş gibi haklardan yararlanmaları güvence altına alınacak.

HAMİLELİK RİSKE ATILMAYACAK
İş ve çalışma koşulları hamileliği riske atmayacak şekilde düzenlenirken, periyodik kontroller konusunda her türlü kolaylık gösterilecek. Hamile kadınlar ağır işlerde çalıştırılamayacak. Kamuda çalışan işçi, memur kadınlar muayene günlerinde ücretli izinli sayılacak. Doğum iznine çıkan kadının primini devlet karşılayacak. İzindeki personel için kamuda geçici görevlendirme yapılacak.


Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıyla 210 maddeyi aşan Gelir Vergisi Kanunu ile 45 maddeden oluşan Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilip 92 maddeye indirildi. Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı “bebelere teşvik” düzenlemesi de tasarıya girdi. Buna göre üçüncü çocuk için indirim oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılırken, çocuk tanımı da genişletiliyor.

İlk iki çocuk için çocuk başına yüzde 7,5 olan indirim oranı ise korundu. Asgari ücretin 1000 TL olduğu hesap edilirse bunun vergisi yüzde 15 üzerinden 150 TL ediyor. Bu durumda 3 çocuğu olan bir aile yüzde 25 vergi avantajı ile ayda 37 TL daha az vergi ödeyecek. Daha önce 3’ncü çocuğa verilen teşvik yüzde 5’ti. 3 çocuğu olan bir aile aynı hesap üzerinden 30 TL vergi avantajı sağlıyordu. Bir başka deyişle bugünkü asgari ücret gözönüne alırsa yeni düzenleme ile 3. çocuğa ayda 7 TL’lik fark verilmiş olacak.

Anne ve babasını kaybeden yeğenler de mükelleflerin kendi çocukları gibi vergi indiriminden yararlanacak. Kreşlerin yaygınlaştırılması teşvik edilecek, kadınların çalışma hayatına katılımını arttırmak için destekleyici vergi düzenlemeleri yapılacak.

EV KADINLARI VERGİDEN MUAF

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlerle el emeğine dayalı üretim yapan ev kadınları vergiden muaf olacak. Evlerdeki dikiş, nakış makinesi kullanarak, dışarıdan işçi çalıştırmamak kaydıyla havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı, deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, çiçek boncuk, tığ örgü gibi işleri yapan ev hanımları esnaf muafiyetinden yararlanacak.

SANATÇIYA DA DESTEK GELİYOR

Türkiye’nin kültürel zenginliklerini korumak ve geliştirmek, fikir ve sanat eserlerini teşvik etmek amacıyla sanat ve sanatçılar desteklenmeye devam edilecek. Bu kişilerin ve mirasçılarının, fikir ve sanat eserlerinden elde ettikleri gelirlerin kanunda belirtilen haddi aşmayan kısmı vergiden istisna ediliyor.

ENGELLİYE KORUMALI AVANTAJ

Engellilere sağlanan vergisel avantajlar artırılarak devam ettiriliyor. Engelli vatandaşların istihdam imkanlarının artırılması amacıyla korumalı işyeri indirimi getiriliyor. Bu işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlara yapılan ve kazancın tespiti sırasında indirilen ücret ödemeleri beyanname üzerinden de indirilebilecek.

YATAK ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

Öğrenci yurtları, bakımevleri ve huzurevlerine ödenen oda ve yatak ücretleri gayrımenkul sermaye iradından indirilecek.
Kreş hizmetinin yaygınlaştırılması teşvik edilerek kadınların çalışma hayatına katılımını ve aileyle toplum refahını arttırmak için nüfus ve aile politikaları çerçevesinde destekleyici vergi düzenlemeleri yapılacak.
Sahip olduğu konutu eşinin anne ve babasının ikametine bedelsiz olarak bırakanlar bu konutlar için emsal kira bedeli üzerinden gelir beyan etmek zorunda kalmayacak. Vergi tabanını genişletmeye yönelik olarak teknolojik gelişmeler ışığında her türlü elektronik ortam veya alan adının kiralanmasından elde edilen iratların gayrımenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanıyor.

CEO’LARA “TARİFELİ” VERGİ

Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine ortaklık payıyla ilişkili olmaksızın ödenen kar paylarının ücret olarak tarifeye göre vergilendirilmesi öngörülüyor.
Birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunanlarla kanunda öngörülen haller dışında birden fazla taşıtla iş yapanlar basit usulden yararlanamayacak.

ENERJİ TASARRUFUNA TEŞVİK

Isı yalıtımı ve enerji tasarrufuna yönelik harcamalar elde edilen kira gelirinden doğrudan indirilecek. Çiftçi ve çiftçi sayılanın yanında çalışan işçilerin asgari ücrete tekabül eden ücretleri için vergi indirimi getiriliyor. Ayrıca biçerdöver, kamyon veya ikiden fazla traktöre sahip olmak tek başına gerçek usulde vergilendirilmeyecek. Tasarıyla beyanname veren mükellef sayısının da artırılması öngörülüyor. Bu kapsamda, ücret ve istisna serbest meslek kazancı elde eden gerçek kişilerden, elde etikleri gelirleri, kanunda belirlenen tutarı aşanlara da beyanname verme zorunluluğu getiriliyor.

KENTSEL RANTLARA DARALTMA

Kentsel rantların ve sermaye kazançlarının vergilendirilmesindeki istisnalar daraltılıyor. Buna göre taşınmazlar, pay senetleri, ortaklık hakları ve hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, elde tutma süresine göre kademeli olarak istisnaya tabi tutularak vergilendirilecek.

YÜZDE 15-35 ARASINDA VERGİ


Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına olumlu katkılar sağlayan vergi oranları ve tarife yapısı korunuyor. Bu çerçevede, gerçek kişilerin gelirleri artan oranlı tarifeye göre yüzde 15 ile yüzde 35 arasında, kurum kazançları ise yüzde 20 oranında gelir vergisine tabi tutulmaya devam edilecek.

Küçük esnafa ekstra destek

SOSYAL devlet olmanın bir gereği olarak; çok küçük çapta iş yapan, kazancı ancak geçimini sağlamaya yeterli olan kişiler gelir vergisinden muaf tutuluyor. Düzenlemeyle motorlu nakil vasıtaları kullanmamak koşuluyla gezici olarak veya bir işyeri açmadan perakende ticaretle uğraşanlar esnaf sayılmayacak. İşyeri açmadan gezici olarak iş yapanlar da esnaflıktan muaf tutuluyor.

Ar-Ge harcamasına indirim

TASARIDA yüksek katma değer yaratma potansiyeli bulunan mal ve hizmetlerin üretiminin artırılması ve Türkiye’nin katma değer zincirinde daha yukarı taşınabilmesi için uygulamaya konulan hizmet ihracatına yönelik teşvikler de yer alıyor. Buna göre ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak amacıyla yapılan Ar-Ge harcamalarının tamamı beyanname üzerinden indirilebilecek.

Gönüllü uyum artacak

TASARIYLA mükellefin vergiye uyum maliyetlerinin azaltılarak vergiye gönüllü uyumunun artırılması hedefleniyor. Tasarıda beyanname verme süreleri bir ay öne çekilerek, dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, hasılat eşiklerinin altında kalanların, basit usulde vergilendirilebilmesi imkanı korunuyor. Basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarını kendilerinin tutabilmesine olanak tanınıyor.

Yabancı işadamına 3 yıl şartı

TÜRKİYE’de kalma süresi 3 tam yılı aşan iş adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın çalışanları tüm kazançları üzerinden vergilendirilecek. Tam mükellefiyet ölçütü, OECD uygulamalarına paralel olarak, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde, toplam 183 gün veya daha fazla Türkiye’de kalanları kapsayacak şekilde düzenleniyor. Bu düzenlemeler ile vergi tabanı daha da genişliyor.

Gençlere “iş” teşviği

HÜKÜMET, düzenlemeyle genç girişimcilere de vergi indirimi getiriyor. İlk defa gelir vergisine tabi olacak 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilerin iş kurmaları teşvik ediliyor.
Bu kapsamda, 3 yıl boyunca elde edilen kazancın asgari ücrete denk gelen kısmı üzerinden hesaplanan vergi, genç girişimciler tarafından verilecek gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden indirilebilecek.

Çalışanlara ‘BES’ indirimi

YURTİÇİ tasarruf seviyesinin artmasını desteklemek amacıyla işverenler tarafından çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ödenen katkı paylarının gelir ve kazançlardan indirilmesi sağlanıyor. Vergi kaçırmaya yönelik girişimlerin önüne geçebilmek amacıyla vergi güvenlik müesseselerine de yer veriliyor. Tasarıda başlıca vergi güvenlik müesseseleri olarak, “emsal kira bedeli esası, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve zararlı vergi rekabetine yol acan ülkelere yapılan ödemelerde vergi kesintisi” sayılıyor.

Tek konuta vergi istisnası

KONUT sahipliğinin temel ihtiyaçlar arasında yer almasından hareketle ikamet amacıyla kullanılan tek konutun elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiden istisna edilecek. Bu düzenlemenin inşaat sektörünü canlandırarak ekonomik büyümey katkı sağlaması hedefleniyor.
Ülkenin beşeri sermaye kapasitesini ve kalitesini daha yukarı seviyeye çıkarmak amacıyla eğitime sağlanan vergisel teşvikler artırılarak devam ettiriliyor. Kurumların halka açılması teşvik edilerek sermayenin tabana yayılması kolaylaştırılıyor.

Uluslararası fonlara destek

FİNANSAL piyasaların derinliğini artırmak, yatırımlara kaynak sağlamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla bireysel katılım sermayesi, girişim sermayesi ve uluslararası fon yönetim şirketlerinin Türkiye’de faaliyette bulunması destekleniyor. Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesiyle üretim, istihdam ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla yatırım teşvik sistemi kapsamında yürütülen indirimli kurumlar vergisi uygulaması da indirimli gelir vergisi adı altında düzenleniyor. Benzer şekilde yatırım teşvik sistemi kapsamında sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre belirlenin iller için sağlanan istihdam teşviklerine devam ediliyor.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarını tek bir yasada toplayan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, bugün Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderildi. 91 maddelik tasarıda, gelir vergisi dilimlerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, yıllık geliri 188 bin liranın üzerinde olan herkes, gelir vergisi beyannamesi vermekle mükellef kılınıyor. Ancak Bakanlar Kurulu’na bu sınırı 2 kat (376 bin lira) artırma ve yüzde 50 azaltma (94 bin lira) yetkisi veriliyor.Maliye Bakanlığı taslağında bu sınır 160 bin lira olarak belirlenmesine karşın, Başbakanlıkta rakamın 188 bine yükseltilmesi dikkat çekti.

Futbolcular ve sanatçılara yönelik istisna da kaldırılarak; bunların da yıllık geliri 188 bin lira ve üzerinde olduğu takdirde beyanname verme zorunluluğu getirilerek, artan oranlı gelir vergisi ödemeleri öngörülüyor. 188 bin sınırına 100 binin üzerinde mükellefin girmesi bekleniyor.

ÜÇ ÇOCUĞA TEŞVİK AMA

Tasarı, Başbakan Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği üç çocuk sahibi olmayı özendiriyor. Ancak 3’ten sonraki çocuklar için uygulanan yüzde 5’lik ilave vergi indirimini kaldırıyor. Mevcut Gelir Vergisi Kanunu, çalışanların maaşlarının brüt asgari ücret kadar olan kısmında çalışmayan eş ve çocuk sayısına gore indirim öngörüyor. Buna göre ilk 2 çocuk için yüzde 7.5; bundan sonraki her bir çocuk için yüzde 5 indirim uygulanıyor.

Ancak yeni tasarı, ilk 2 çocuk için yüzde 7.5’luk oranı korurken; üçüncü çocuk için indirim oranını yüzde 10’a yükseltiyor. Yani aylık 7 lira, yıllık 84 lira olan indirimi; aylık 14 liraya; yıllık 168 liraya çıkarıyor. Ama 3.çocuktan sonra sağlanan yüzde 5’lik indirim kalkıyor. Böylece 6 çocuklu bir çalışan, yıllık 2 çocuk için 162 lira kayba uğramış oluyor. İki çocuk diyoruz, çünkü 3. Çocuk indirimi yüzde 10’a yükseldiği için aslında 4 çocuk için indirim korunmuş oluyor.

TÜM KONUT SATIŞLARI VERGİYE TABİ

Birden fazla konutu olanlar için evlerini 5 yıldan sonra sattığında sağlanan vergi muafiyeti yeni tasarıyla kalkıyor. Bunun yerine konutunu 2 yıldan sonra satanlar için yüzde 40, 3 yıldan sonra satanlar için yüzde 50, 4 yıldan sonra satanlar için yüzde 60, 5 yıldan sonra satanlar için de yüzde 75'lik vergi istisnası getiriliyor. Ancak oturduğu konutunu satıp, yeni bir konut alanlara herhangi bir vergi öngörülmüyor.

TASARIDA ÇOCUK İNDİRİMİ BÖYLE YER ALIYOR:

Ücretlerde Vergi İndirimi

MADDE 36- (1) Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde aşağıda belirtilen indirim uygulanir:
a) Ucretlerde ozel indirim; ucretin elde edildigi takvim yılı başında geçerli olan asgari
ücretin yillık tutarının mükellefin kendisi için %50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri
olmayan esi için %10'u, çocuklarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5'i, üçüncü çocuk için %10'udur.


MEVCUT YASA İSE ŞÖYLE:


Asgarî geçim indirimi
Madde 32 –Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir.

Uzun süredir üzerinde çalışılan çocuk teşvik paketinin detayları netleşti. Yüksek maliyet sebebiyle nakit teşvikinden vazgeçen ekonomi yönetimi, kreş ve esnek çalışmamodeli üzerine yoğunlaştı. Kamunun yanı sıra özel sektörün de kreş açmasının teşvik edilmesi üzerinde durulurken, yarı zamanlı çalışma modeli de doğumla sınırlı kalmayacak.

Star'da yer alan habere göre; Örneğin kamuda çalışan bir kadın çocuğu belirli bir yaşa gelinceye kadar esnek çalışma modelini tercih edebilecek. Evliliğe bakış açısını değiştirmek amacıyla Aile Destek Programı başlatılacak. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının aile algısını güçlendirecek ve aileyi ön plana çıkaran faaliyetleri de desteklenecek. Paket ile çalışan kadınların çocuk sayısının artırılması ve böylelikle Türkiye nüfusunun yaşlanmasının önlenmesi hedefleniyor.

GELİR VERGİSİ SIFIRLANACAK

Üç çocuk paketi kapsamında, nakit desteği vergi ile sınırlı kalacak. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması ile birlikte üç çocuklu asgari ücretlide gelir vergisi yükü sıfıra çekilecek. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yer aldığı teşvik paketine ilişkin çalışmalar tamamlanırken, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

DOĞURGANLIK YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

Çocuk teşviklerinde nakit desteğinin olmayacağına dikkat çeken üst düzey bir ekonomi yetkilisi hedefin daha çok kadının hem iş hem de aile yaşamına uyumlaştırılması olduğunu kaydetti. Üst düzey yetkili "Doğurganlığın en düşük olduğu kesim çalışan kadınlar. Doğurganlık bir çocuğa kadar düştü. Kadın çalışıyorsa nakit desteğinin fazlaca işe yaramayacağı da düşünülüyor. Kreş gibi çocuklara eğitim imkanının kolaylaştırılması daha makul gibi görünüyor" dedi. Çalışma hayatını kolaylaştırıcı tedbirlerin sayesinde doğum hızının yüzde 3'e çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'de doğurganlık hızı 2.08. Çalışan kadınlarda oran yüzde 1'e düşüyor.

AİLE REFAHI KORUNACAK

Hükümetin üzerinde çalıştığı çocuk teşviklerinde politika alanlarının temelinde kadın istihdamı ile çocuk sayısının birlikte artırılması temel olarak ele alınıyor. Pakette belirlenen politika alanları şunlar: "Doğuma bağlı izinlerin işverenleri kadın istihdam kararından caydırmayacak şekilde artırılması, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma modelinin geliştirilmesi, esnek çalışma imkanlarının geliştirilmesi, gençlerde evliliğin desteklenmesi, kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, aile ve çocuk dostu sosyal ve kültürel ortamın geliştirilmesi, aile refahının korunması, aile ve iş yaşamının uyumunun artırılması."

Maliye'den üç çocuk için verilmesi planlanan teşvike yeni formül geldi. Nakit yerine gelir vergisi desteği verilecek. Ayrıca çalışan anneler altı yıl erken emekli olacak
Hükümetin üzerinde çalıştığı çocuk teşvik paketine sürpriz düzenlemeler girdi. Çalışan kadınlara altı yıl erken emeklilik yolu açılıyor. Buna göre, 3 çocuk yapan kadına 6 yıl borçlanma hakkı veriliyor. Gelir Vergisi Yasa tasarısı ile üç çocuklu asgari ücretlide gelir vergisi yükü sıfıra çekiliyor. Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "nakit" destek talebinin devlete ağır yük getireceği gerekçesiyle, vergi teşvikinde karar kaldı.
DOĞUMLA SINIRLI DEĞİL
Dört bakanlığın yer aldığı paket yeni yıldan önce açıklanacak. Pakete göre, doğum yapan kadına destek doğumla sınırlı kalmayacak. Çocuğu belli yaşa gelinceye kadar yarı zamanlı, esnek çalışma modelini tercih edebilecek. Borçlanma için çocukların sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması şartı kaldırılıyor. İşe başlama tarihinden önce doğmuş çocuklar için de çalışan kadın bu borçlanma hakkından yararlanabilecek.
ESNEK ÇALIŞMA MODELİ
Aile Bakanlığı, ev kadınlarının maddi koşullarına göre nakit hem de mama, bez ihtiyaçlarının karşılanması önerisi getirdi. Ancak, Maliye nakit desteğinin mali yükünün ağır olacağını bildirdi. Avrupa'daki gibi çalışan anneler için yüzde 40 esnek çalışma sistemi de getirilecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE
Çocuk sayısına göre, kademeli emeklilikte gündeme gelirken bu konuda nihai karar Bakanlar Kurulu'nda verilecek. Çalışma Bakanlığı, esnek çalışanların emeklilik hakkına erişebilme imkânlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm esnek çalışanların eşit muamele ilkesine uygun olarak yıllık ücretli izin, hafta tatili, günlük dinlenme süresi, kreş gibi haklardan yararlanmaları güvence altına alınacak.
HAMİLELİK RİSKE ATILMAYACAK
İş ve çalışma koşulları hamileliği riske atmayacak şekilde düzenlenirken, periyodik kontroller konusunda her türlü kolaylık gösterilecek. Hamile kadınlar ağır işlerde çalıştırılamayacak. Kamuda çalışan işçi, memur kadınlar muayene günlerinde ücretli izinli sayılacak. Doğum iznine çıkan kadının primini devlet karşılayacak. İzindeki personel için kamuda geçici görevlendirme yapılacak.
Sanatçıya ve sanat eserine tanınan vergi muafiyeti devam edecek. Futbolcu vergi istisnası kapsamından çıkarılırken, hakemlerin gelirlerinden vergi alınmayacak.

Kayıtlı kiracılığın teşvik edilmesi için yılda 3 bin 200 liralık kira geliri vergisiz olacak. Tasarıyla ilk ve orta dereceli özel okullara da 5 yıl vergi muafiyeti getirildi.

KİRADA VERGİ LİMİTİ YILLIK 3200 TL

Tasarıyla üçüncü çocuk için gelir vergisi indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkartılıyor. Çocukların her biri için vergi indirimi uygulanacak. İlk iki çocuk için yüzde 7.5’lik, üçüncü çocuk için yüzde 10’luk indirim yapılacak. Çocuklar için yalnızca eşlerden birisinin gelirine indirim uygulanacak. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacak.

Emlak satışından doğan kazanca uygulanacak gelir vergisi istisna oranları; 2 yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda yüzde 40.2, üç yıldan sonra yüzde 50.3, dört yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda yüzde 60, beş yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda yüzde 75 olacak. Kiralık evlerin bir yıl içinde elde ettiği gelirlerin 3 bin 200 liralık bölümünden vergi alınmayacak.

EV KADINLARI VERGİDEN MUAF

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlerle el emeğine dayalı üretim yapan ev kadınları vergiden muaf olacak. Evlerdeki dikiş, nakış makinesi kullanarak, dışarıdan işçi çalıştırmamak kaydıyla havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı, deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, çiçek boncuk, tığ örgü gibi işleri yapan ev hanımları esnaf muafiyetinden yararlanacak.

KAYNANANIN EVİNE VERGİ YOK

Kirasını eksik beyan eden bu olanaktan yararlanamayacak. İkamet amacıyla kullanılan tek konutun satışından elde edilen kazanç, vergiden muaf olacak. Kaynana ve kayınbabalara oturmaları için verilen evler için vergi beyan edilmeyecek.

Şirketlerin Ar-Ge harcamalarının tamamı vergiden düşülebilecek. İşverenler tarafından çalışanlar için bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, vergiden indirilebilecek. Beyanname kapsamına giren ücretliler, bağış ve yardımlarını vergi matrahlarından, eğitim ve sağlık harcamalanın bir kısmını vergilerinden indirebilecek.

ÖZEL OKULLARA 5 YIL VERGİ YOK

Özel okullardan (okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim), vergi muafiyeti tanınan vakıflardan ya da özel rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlardan, 5 yıl vergi alınmayacak. Alkollü içkiler ile tütün ürünlerine ait ilan ve reklam giderleri, bu ürünlerde getirilen reklam yasağı kapsamında vergiden düşülemeyecek.

TSK personeline verilen görev tazminatları vergiden muaf olacak. Tasarı ile ilk defa gelir vergisine tâbi olacak 29 yaşını doldurmamış genç girişimciler ile teşvik edilecek. Büyük tarım şirketleri de çiftçi vergisi ödeyecek. Bu şirketlerde çalışanlar da indirimden yararlanacak. Apartmanına ısı yalıtımı yapanlar, bu harcamaları vergiden düşebilecek.

SANATÇI YİNE AYRICALIKLI


CEO’LARA “TARİFELİ” VERGİ


Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine ortaklık payıyla ilişkili olmaksızın ödenen kar paylarının ücret olarak tarifeye göre vergilendirilmesi öngörülüyor.
Birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunanlarla kanunda öngörülen haller dışında birden fazla taşıtla iş yapanlar basit usulden yararlanamayacak.

Sanatçıların vergi istisnası devam edecek. CD ve kitap gibi basılı eserler vergi muafiyeti içerisinde olacak. Gelir vergisinden muaf olan diğer bazı serbest meslek grupları mütercim, bilgisayar programcısı, senarist ve mucitler olacak. Futbolcular vergi istisnasından çıkarılırken hakemler vergi istisnası kapsamında olacak. Küçük yerlerde arzuhalci, rehber, ebe, sünnetçi, sağlık memuru ya da veteriner olanlar gelir vergisinden muaf tutulacak.

Dadı, bahçıvan ve kapıcıların gelirlerinden de vergi alınmayacak. Türkiye’de kalma süresi 3 tam yılı aşan iş adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın çalışanları tüm kazançları üzerinden vergilendirilecek.

EV ALMASA BİLE 1 KONUTA VERGİ YOK

Mevcut yasaya göre, satın aldığı konutu 5 yıldan fazla elde tutanlar, satış sırasında hiçbir vergi ödemiyorlar. Beş yıldan önce satanlar ise alış ve satış fiyatı arasındaki kazanç üzerinden vergi ödüyorlar.

Yeni düzenlemeyle, tek konutu bulunanlar yeni konut almaları koşulu olmaksızın ne zaman satarlarsa satsınlar herhangi bir vergi ödemeyecekler. Birden fazla konutu bulunanlar ise alım-satımdan elde ettikleri kazancın; 2 yıl içerisinde sattıklarında yüzde 100'ü, 2 yıldan sonra yüzde 60'ı, 3 yıldan sonra yüzde 50'si, dört yıldan sonra yüzde 40'ı, 5 yıldan sonra ise yüzde 25'i üzerinden vergi ödeyecekler.

MÜTEAHHİDE 4 KAT SINIRI

'Kentsel rant' vergisiyle gecekondusunu ya da arazisini kat karşılığı müteahhide verenler vergiye tabi olacak. Arsası karşılığında 500 metrekare ve üzerinde daire sahibi olanlar kademeli vergilendirilecek. Bin metrekareden fazla bina yapıp satan da (yaklaşık 4 kat) müteahhit gibi gelir vergisine tabi olacak.

TARIM İŞÇİSİ MUAFİYET HAKKI ALDI

* Tarım işçilerinin asgari ücret tutarındaki ücretlerinin tamamı vergiden muaf olacak.
* Şirketlerin yöneticilerine ortaklık payı ile orantılı olmaksızın verilen kâr payları ücret olarak sayılacak ve daha yüksek vergi alınacak.
* Yabancı işadamları, uzmanlar ve basın yayın çalışanları, 3 yıldan fazla kalırsa tam mükellef olacak.

ŞİRKETLER ARSA SATINCA VERGİSİ NE OLACAK?
Yeni yasada şirketlerin arsa satışından elde edeceği kâr üzerinden ödeyeceği vergi oranları şu şekilde belirlendi:
* İki yıldır elinde bulunan arsa için yüzde 40
* Üç yıldır elinde bulunan arsa için yüzde 50
* Dört yıldır elinde bulunan varsa için yüzde 60
* Beş yıl ve üzeri bir süredir elinde bulunan arsa için yüzde 75

ARAZİSİ OLAN ŞİRKETE KÖTÜ HABER

Getirilen düzenlemelerden birisi de halen arsa ve arazisini iki yıl elde tuttuktan sonra sattığında vergi ödemeyen şirketlere geliyor. Bu şirketler artık arsa ve araziyi 2 yıl elde tutup sattığında değer artışı kısmının (kârının) tümü vergiye tabi olacak. Bu şirketler iki yıldan fazla elde tutuğu arsa ve arazi için yüzde 40, üç yıldan sonra yüzde 50, 4 yıldan sonra yüzde 60 ve 5 yıldan sonra yüzde 75’ini gelir beyan edip vergisini ödeyecek.

2 TAKSİSİ OLANA ‘BASİT USUL’

Tasarıya göre yılda 26 bin liradan (ayda 2.170 lira) fazla kira geliri elde edenlerin vergisi artacak. Çünkü 26 bin ile 60 bin arası kira geliri elde edenler yüzde 25 yerine yüzde 15 götürü gider uygulayacak. 60 binden (ayda 5 bin lira) fazla kira geliri olanlar ise götürü gider indiriminden yararlanamayacak. 26 binin altında geliri olanlar yüzde 25 götürü gider uygulayacak. Ancak bu kişiler gerçek giderleri gelirinden düşebilecek. Tasarının ek vergi getirdiği bir kesim de bir değil ama iki taksi veya dolmuş çalıştıran esnaf oldu. Bu kişiler basit usulden yararlanamayacak, böylece gerçek usulden vergilendirilerek daha fazla vergi ödeyecek.

UCUNCU COCUGU YAPANA GORULMEMIS TESVIK
Yeni Gelir Vergisi Yasasi'ndan uc cocuk yapana super tesvik paketi cikti. Yeni vergi yasasina gore ucuncu cocuk icin indirim orani yuzde 5'ten 10'a cikarildi. Oksuz kardes, yegen de cocuk sayilacak.

Vergi sistemine neşter vuran yeni Gelir Vergisi Yasası'ndan "bebek teşviki" çıktı.

Toplam 92 maddeden oluşan ve dün Meclis'e sunulan tasarıda çocuk tanımı genişletilerek, üçüncü çocuk için indirim oranı yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı.

Kardeşine, anne ve babasını kaybeden yeğenlerine bakanlar da vergi indiriminden yararlanacak. Çocuklarına bakmakla yükümlü mükellefin vergi yükü hafifletilirken, kreşlerin yaygınlaştırılması teşvik edilecek. Kadınların çalışması için destekleyici vergi düzenlemeleri yapılacak. Türkiye'deki 126 bin süper zengine 160 bin liranın üzerindeki bütün gelirleri üzerinden vergilendirilmesini öngören tasarıdaki bazı düzenlemeler şöyle:

NİNEYE, DEDEYE BAKIM TEŞVİKİ: Öğrenci, bakıma muhtaç, yaşlılara destek amacıyla bakımevi, huzurevi için ödenen oda ve yatak ücretleri de gayrimenkul sermaye iradından (kira geliri) indirilecek.

EVLİLİK YARDIMLARI: Hizmet erbabına ödenen çocuk zammı, evlenme, doğum münasebetiyle yapılan yardımlar gelir vergisinden istisna ediliyor.

YÜZDE 10 İNDİRİM: Asgari geçim indiriminin, ücretlerde özel indirim adı altında uygulanması sürdürülecek, üçüncü çocuk için indirim oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılıyor. Ancak 4. çocukta sonra verilen ilave indirimler kaldırılıyor.

ENGELLİLERE KORUMA: İstihdam edilen engelli çalışanlara yapılan ve kazancın tespiti sırasında indirilen ücret ödemeleri ayrıca beyanname üzerinden de düşürülebilecek. Öğrenci yurtları, bakımevleri ve huzurevlerine ödenen oda ve yatak ücretleri gayrimenk

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b