Ne nedir :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...Amaca ulaşmak için tutulan yol, amaca ulaşmak için izlenecek yol, amaca ulaşmak için dua

21 Şubat 2015 Bu içerik 5.459 kez okundu.

Hedef: “Varılacak yer, ulaşılacak son nokta” ve “Yapılması tasarlanan iş, amaç”.

Strateji: “İzlem”. İzlem kelimesinin TDK karşılığı ise biraz daha açıklayıcı: “Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol”.

Taktik: “İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan yöntemlerin tümü”.

Aslında bunları bir araya getirdiğinizde bile kavram kargaşası da büyük oranda ortadan kalkıyor. İşinizde ilk yapmanız gereken şey hedefinizi belirlemek. Ulaşmak istediğiniz hedef, yani nihai amacınız her ne ise ancak bunu net bir şekilde tanımladıktan sonra diğer adımlara geçebilirsiniz. Diyelim ki bunu yaptınız ve hedefinizi (pek çoğumuzdan biraz daha hırslı bir şekilde) “Dünyayı ele geçirmek” olarak belirlediniz.

Hedef: Satışları artırmak

Strateji: Yeni pazarlara açılmak

Taktikler: Pazar araştırması yapmak, yerel çözüm ortakları bulmak, yeni pazarda markayı tanıtacak reklam kampanyaları gerçekleştirmek…

Hedef: Karlılığı artırmak

Strateji: Üretim maliyetlerini düşürmek

Taktikler: Eskileri, daha az kaynak tüketen yeni nesil üretim ekipmanları ile değiştirmek, üretim sürecini daha etkin yönetecek profesyoneller ile çalışmak, üretimden sorumlu personelin verimlilik konusunda eğitim almalarını sağlamak…

Hedef: Otomotiv e-ticaret dikeyinde pazar payının yüzde 50’sine ulaşmak

Strateji: Tüketicileri bu alandaki en iyi e-ticaret sitesi olduğuna ikna etmek

Taktikler: Reklam kampanyaları ile farkındalık yaratmak, sitede yer alan ürünlerin çeşitliliğini ve kalitesini artırmak, otomotiv sektöründeki en büyük üreticiler ile birlikte kampanyalar düzenlemek…

Hedef: Ziyaretçilerin içerik sitenizde geçirdiği ortalama süreyi X’ten XX’e yükseltmek

Strateji: Okuyucuların sitenizde daha fazla adette içerik tüketmelerini sağlamak

Taktikler: Sitedeki yazılarda diğer yazılara bağlantı vermek, yazıların alt kısmına “ilgili diğer başlıklar” bölümü eklemek, her yazının sonuna gelindiğinde görülebilecek şekilde bir “en çok okunanlar” kutusu eklemek…

Bu hedef, strateji ve taktiklerin tamamı tabi ki sadece birer örnek. Her bir durum kendi özelinde incelenmeli ve tamamı bu incelemeye göre belirlenmeli ama umuyorum ki bu hayali örnekler kavramlar konusunda az da olsa fikir vermiştir.

* * * *

Yönetsel Stratejinin Özellikleri

Yönetsel stratejinin genel özelliklerini kısaca aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz;

1) Strateji, bir analiz etme sanatıdır;(28) bu sanat bir düşünme Yöntemi ve açık bir sistemde faktörler arası mantık ilkeleri ve ilişkileri üzerine kurulmuş, karar verme ve kararlar içindeki engellerin kaldırmasıyla ilgilidir.
2) Strateji amaçlara bağlı bir unsurdur;(29) bir işletmenin stratejisi o işletmenin genel amaçlarına hizmet eder ve güçlerin bu amaçlar etrafında toplanmasını sağlar.
3) Strateji işletmenin çevresiyle eytişimsel ilişkilerini düzenler (30) ekonomik, teknolojik, politik ve sosyal bakımdan çevresel değişimlerin kavranmasına, işletme üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesine ve olumlu etkilerin de zamanında farkına varılarak onlardan yararlanma fırsatına olanak verir. ,
4) Strateji devamlı olarak tekrarlanan (rutin) işlerin aksine uzak geleceğe bağlı bir düzeni ilgilendirir. (31) Stratejik seçimler, işletmenin uzun sürede izleyeceği politikalarla ilgili olduğu için monoton (rutin) karar ve işlerden kesinlikle ayrılır.
5) Strateji işletmenin bütün finansal ve beşeri kaynaklarını uyuşum içinde yöneten ve faaliyete geçiren bir unsurdur.(32) Böylece strateji işletmenin günlük hayatı içinde cereyan eden olayların ve alınan kararların yön vericisi veya pusulası da olmaktadır. Yönetmek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaktır. Doğaldır ki, strateji yönetimin gerekliliğini ortadan kaldırmamakta, aksine oyunun kurallarını belirlemekte, belirsizliği azaltmakta ve izlenecek yolları ve kaideleri açıklığa kavuşturmaktadır.
6) Strateji karmaşık ve dinamik bir organizasyonda beşeri unsuru (çalışanları) cesaretlendirme ve harekete geçirme aracıdır (34) Şu hale göre strateji güdüleyici bir faktördür. Kişiler belirsizlik ortamında daha karamsar bir şekilde hareket ederler. Halbuki onlara gelecek hakkında belirsizliği giderici (veya azaltıcı) bilgiler sunuldukça ve gidilecek amaçları da kesin bir şekilde belirledikçe, çalışma hırsları ve cesaretleri de artacaktır. Böylece çalışanlar ve özellikle yöneticiler taktik faaliyetlerinin taslağını kolayca yapabilecekler ve kişisel faaliyetlerinin genel amaçlara uygunluğunu kolayca belirlemiş olacaklardır.
7) Strateji karmaşık (kompleks) ve dinamik bir çevrede (ortamda) işletmenin faaliyet sahalarını belirler (33). İşletmenin mevcut kaynaklarından nasıl yararlanılacağını ve uzun süre içindeki dağılımının kesin dökümünü ve takvimini içerir. Bu dağılım, bir pazarda, bir sanayi kolunda veya bir ekonomik faaliyette rakip , güçleri ortadan kaldırmak için olasılığa dayanan olayları lehte esaslar üzerine kurmak için ayrıntılandırılmış bir öngörüdür.

Bu açıklamalarımızdan sonra, başlangıçta soyut bir kavram olan strateji, somut bir kaide yönetime ve yönetim etkisi şekline dönüşmektedir. O halde strateji, muhakeme yapmanın, geleceği öngörmenin ve yönetimin iyileştirilmesinin bir araçtır. Kısaca büyüme ve dinamizm sağlayan en iyi araçtır.

* * * * * * * * *

Planlama Süreci Aşamaları, Planlama Aşaması
Planlama süreci genellikle 6 aşamadan oluşur:
1. Amaçların Saptanması
Planlama işleminde ilk hareket noktası, işletmenin birincil (asal) ve ikincil (yan) amaçlarının açık-seçik biçimde belirlenmesidir, işletmenin asal amaçlarını başkan, yönetim kurulu, ortaklar (hissedar­lar) belirler. Asal amaçları destekleyici yan amaçlar ise, genellikle başkan yardımcıları, yöneticiler ve uzmanlar tarafından saptanır. Bir işletmenin kârını en yüksek düzeye çıkarmak istemesi asal amaç, etkin bir pazarlama ve üretim örgütünün kurulması ise yan amaca örnek gösterilebilir.
2. Olanakların Araştırılması (Stratejik Planlama Süreci)
İkinci aşamada, saptanan amaçlara ulaşmak için işletmenin gerek işletme dışında (çevresinde) ve gerekse işletme içinde araç, gereç, malzeme, para, bilgi, beceri açılarından ne gibi olanaklara sahip olduğunun araştırılıp belirlenmesine sıra gelir. Bunu saptayabilmek için işletme dışı veri ve bilgiler toplanarak değerlendirilir.
3. Seçeneklerin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Eldeki olanaklar çerçevesinde amaca ulaşmak için başlıca yollar ve araçların yani seçeneklerin araştırılıp belirlenmesine ve sonraki aşamada belirlenen bu seçenekler arasında seçim yapabilmek için bun­ların birbirleriyle karşılaştırılması aşamasına sıra gelir.
4. En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi
Bu aşamada, plancı ya da yönetici, karara ulaşmış olur. Bu karar, belirlenen seçeneklerin karşılaştırılması sonucu bunlardan amaçlara en uygun düşenin seçilmesi olabileceği gibi, plandan vazgeçme ya da erte­leme biçimde olumsuz nitelekte olabilir. En isabetli seçeneği belirleme­nin, yapılan araştırma ve incelemelerin ışığında olması gerekir. Kuşkusuz en az emek, harcama ve zamanı gerektirecek seçenek en uy­gun olanıdır.* Birden fazla seçeneğin seçilmesi ve izlenmesi biçiminde de bir karara varılabilir.
5. Plan Hedeflerinin Saptanması
Amaçlara ve eldeki olanaklara en uygun düşecek seçenek (ler) belirlendikten sonra yapılması gereken iş, plan hedeflerinin belirlen­mesidir. Amaca ulaşmak için hazırlanan asıl plan çerçevesinde dönemlik (yıllık, aylık) ikinci derecede planlar, daha doğrusu program­lar hazırlanır (Örneğin DPT'nin beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde hazırladığı yıllık plan ve programlar). Bu programlarda, kapsadıkları dönem sonunda varılmak istenen hedefler ya da ikinci derecede amaçlar somut bir biçimde belirlenir. Bu işi yürütme kademe­sindeki kişiler üstlenir.
6. Planın Denetimi
Planlama sürecinde son aşama, plan uygulamasından alınan sonuçların planda saptanan hedeflerle karşılaştırılması ve arada olum­suz bir fark varsa bunların hangi önlemlerle nasıl giderilebileceğinin belirlenmesidir. Uygulama sırasında beklenen durumla varılan sonuçlar zaman zaman kontrol edilmezse ve olumsuz gelişmeler planda revizyo­na gidilerek düzeltilmezse, plan sadece dilek ve istekleri gösteren bir belge niteliği taşır.

* * * * * * * *

Esmâü’l-Hüsna içinde maksada çabuk ulaştıran ve diğer Esmalara destek olan bir de güçlendirme esmaları vardır. Bunlar da “Ya Rafi” esmasına “Ya Kadîr, Ya Muktedir” esmaları gibi. Yükselmek isteyenin güce ve desteğe ihtiyacı vardır. O halde güç ve iktidar sahibine müracaat etmelidir.

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b