Karışık :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...Finansal Muhasebe açıklamalar, muhasebe ilkeleri, tahakkuk esası

22 Şubat 2015 Bu içerik 2.006 kez okundu.

Tekdüzen Hesap Planı ve Açıklamaları Komisyonu" nün ha |zıdadığı "Tekdüzen Muhasebe Sistemi" Maliye Bakanlığı'nın 1 sıra notu "Muhasebe Genel Tebliği" ile 1994 yılı basından iti- baren yürürlüğe konulmuştur.

Muhasebe ilkeleri , diğer sosyal bilimlerde de olduğu gibi, her yerde ve her zaman geçerli nitelikte kurallar değildir. Ülkenin özelliklerine ve zaman içindeki gelişmelere göre değişiklikler gösterebilir. ı

Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloya "bilanço" denir.

Bilanço Temel Eşitliği = Varlıklar = Borçlar + Sermaye'dir.

Tek Düzen Muhasebe Sistemi, gerek rapor tipi ve gerekse he- sap tipi bilançoların düzenlenmesinde net değer ve likidite esasını öngörmektedir.

Maliyet Esası kavrammın temelini oluşturan muhasebe mı "süreklilik" dir. Muhasebedeki işlem sayisini azattan ve aktifler, borçlar ve öz sermayedeki artış ve azalışları cebrik yolla izleyen çizelgeye "hesap" denir.

şletmelerde tutulan hesapları, belirti bir anlamda belirli bir sistem içinde amaca, plana ve kontrole uygun bir şekilde bölümleyen, bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan, aynı ! vakaların sürekli olarak hep aynı hesaplara işlenmesini sağlayan özel yönergeye "genel hesap planı" denir.

Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber "Tekdüzen Muhasebe Sistemi Genel Tebliği"nin mali tablo düzenleme ve he- sap planı kısmından sorumlu olmayan kuruluşlar: Banka ve si- gorta şirketleri, özel finans kurumları, fınansal kiralama şirketleri, menkul kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım ortaktıkları. işletmenin sahip olduğu mevcutlar ile alacakların izlendiği he. saplara "varlık hesapları" denir. Varlıklardaki artışlar; ilgili he. saba borç, azalışlar alacak yazılır.


işletmenin sahip olduktan varlıkların sağlandığı öz ve yabancı I kaynaklardaki değişimlerin izlendiği hesaplara "kaynak hesap ilan" denir.
Kaynaklardaki artışlar; ilgili hesaba alacak, azalışlar borç yazılır. Mali nitelikli işlemlerin öz sermayede yarattığı artışları izlemek üzere gelir hesapları; azalışları izlemek üzere de gider hesap- I lan kullanılır. Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu ya da tek hesabın borçlanmasına karşılık birden çok hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi türüne bileşik madde denir.

Bir gider doğduğunda ilgili gider hesabı borçlandınlır, bir gelir doğduğunda ilgili gelir hesabı alacaklandınlır. Gelir ve gider hesapları karşılaştınlarak işletmenin faaliyet so- nucuna ulaşıldığı için gelir ve gider hesaplarina "sonuç hesap- lan" da denir.

Dönem sonunda gelir hesapları "Dönem Karı veya Zararı He- sabi" nın alacağına; gider hesapları "Dönem Karı veya Zararı Hesabı" nın borcuna devredilerek kapatılır. işletme vartıktarı arasinda fiilen yer alan, fakat mülkiyeti işlet- I meye ait olmayan değerler ve koşullu işlemlerin muhasebe de iztenmesi "nazım hesaplar" yardımıyla olur.

"Tahakkuk Esası" na göre; gelir ve giderler tahsil veya ödeme dönemi ile değil gerçekleştikleri dönem ile ilişkilendirilirler. Bilanço ve gelir tablosu tahakkuk esası dikkate alinarak düzentenir. Bir işletmenin belli bir dönemine ilişkin büyük defter hesaplarının borç ve alacak tutarlanna ilişkin toplamlar ile bunlara ilişkin kalanları düzenli bir şekilde gösteren cetvele "mizan" denir.

Genel geçici mizanda gelir, gider ve maliyet hesapları kalan verebilirken, kesin mizanda söz konuşu hesaplar kalan vermezler. Genel geçici mizanda kalanlar bir mali tablo oluştur- mazken, kesin mizanda kalanlar işletmenin dönem sonu bilan- çosunu oluşturur.

Mizanın borç toplamı = Mizanın alacak toplamı = Yevmiye defteri toplamları olmalıdır. işletmenin varlıkları ve borçlannın fiziki sayımının yapilarak muhasebe kayitlarinda yer alan ekonomik değerler ile işletme kaynaklarinin gerçek durumu yansıtıp yansıtılmadığına bakılmaşı ve muhasebe kayıtları ile gerçek durum arasındaki farkların ortaya konması işlemine "muhasebe dışı envanter" işlemleri denir.

önceki dönem sonu kesin mizan ında borç kalanı veren hesaptar borçlandırılmak, alacak kalanı veren hesaplar alacaklandınlmak suretiyle düzenlenen yevmiye maddesine "açılış maddesi" adı verilir. Paraya ihtiyacı olan işletme, vade tarihini beklemeden senedi bir kredi kuruluşuna satarak peşin değerini alabilir. Bu işleme, senedin "Iskonto ettiritmesi / kırdınlması" denir. Senetlenn nominal değerlerinin bilanço günü değerine indir- geme işlemine "reeskont" denir.

Dönemsellik kavramı gereğin- ce reeskont işlemi yapılır. Bir mal veya hizmet satışında satıcının alıcıya vermek üzere düzenlediği ve satılan malın cins, tür, miktar ve tutan ya da yapılan hizmetin niteliğini ve bedelini gösteren belge faturadır. Açık Fatura: Satin alınan mal ve hizmetin bedelinin ödenmedi- ğini yani faturanın üst kısminin imzalandığını gösteren faturadır. Kapalı Fatura: Satin alınan mal ve hizmetin bedelinin ödendi- ğini yani faturanın alt kısminin imzalandığını gösteren fatura- dır.

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b