Ne nedir :

arkadasfan

arkadasfan Yazdı...SGK Gaziler İşe Girdiğinde Vermesi Gereken Dilekçe

09 Mayıs 2014 Bu içerik 1.189 kez okundu.

İŞ YERİ ADRESİ YAZILACAK
…………………………………..
………………….İş yerinizde ………………………SSK. Sicil numarası ileçalışmaktayım. Aynı zamanda Emekli Sandığından “Ordu Vazife Malulü” olarakemekli maaşı almaktayım. SSK. Primim yürürlükte olan 506 sayılı SSK kanunun3/II/c maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Destek Primi (%30) ne ilave olarakYaşlılık Malullük ve Ölüm Primi (%20) olarak yatırılmaktadır.
08 Mayıs 2008tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.10.2008 tarihindeyürürlüğe giren 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuile bazı kanun ve hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” un3. maddesinin c bendinde;
(3)Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması HakkındaKanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerden, Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarakçalışmaya başlayanlar ile 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ileaynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er veerbaşların, kamu görevlisi olarak çalışmaları halinde de aylıkları kesilmez.Harp malullerinin aylıklarının kesilmesi halinde dahi harp malullüğü zamlarıkesilmez.
(4) Aylıkları kesilmeksizin kamugörevlisi olarak çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlarhakkında ise, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İşkazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadelisigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kurumabildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, haklarında uzun vadelisigorta kolları da uygulanır ve bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genelsağlık sigortası primi alınmaz.
Aynı kanunun geçici 14. maddesinin c bendinde de;
“c) Harpmalulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle mücadele kanunu,3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması hakkındakanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanmasıile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu kanununyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bukanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primiuygulamaksızın bu kanunun 5. maddesinin (c) bendi hükümleriuygulanır.”denilmektedir.
Bu hükme göre adı geçenkanunun yürürlük tarihi olan 01,10,2008 tarihinden itibaren adıma SosyalGüvenlik Destek Primi ödenmesine son verilmesi, hakkımda İş Kazası ve MeslekHastalığı primi ile Yaşlılık, Malullük ve Ölüm primlerinin yatırılmasıhususunda;
Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

Adres:

ADI – SOYADI

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b